Conditions-oud

Algemene voorwaarden Humm A Cappella
Maart 2017

1. Definities. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
       Verkoper: Humm A Cappella.
       Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die via www.hummpublishing.nl
            opdracht heeft gegeven om producten te leveren.
       Product: al hetgeen op www.hummpublishing.nl wordt aangeboden.
       Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper tenzij hier door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk vanaf is geweken. Eventuele algemene (inkoop-)voorwaarden van koper zijn op deze aanbiedingen en overeenkomsten niet van toepassing.
2.2 Alle gebruikers van www.hummpublishing.nl (kopers) worden geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Op het moment dat er een bestelling geplaatst wordt op www.hummpublishing.nl verklaart koper akkoord te zijn gegaan met de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
2.3 Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De laatste versie (de versie die op de site staat) van deze voorwaarden is steeds de versie die op dat moment geldig is.
2.4 Verkoper behoudt zich het recht voor in bepaalde gevallen soepel met deze voorwaarden om te gaan.

3. Informatie
3.1 De informatie op www.hummpublishing.nl is uiterst zorgvuldig samengesteld. Desondanks is het niet uit te sluiten dat er onvolledigheden of onjuistheden in de informatie aanwezig zijn. www.hummpublishing.nl is hiervoor nimmer aansprakelijk.
3.2 Beeldmateriaal. Op www.hummpublishing.nl wordt door middel van fotomateriaal en afbeeldingen geprobeerd een zo duidelijk mogelijk beeld van het te bestellen product te geven. Het kan echter voorkomen dat een product op details afwijkt van het product zoals dit op www.hummpublishing.nl wordt getoond. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele verschillen het beeld en de werkelijkheid.

4. Offertes en overeenkomsten
4.1 Alle aanbiedingen op www.hummpublishing.nl zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien een besteld product niet meer leverbaar blijkt te zijn dan wordt in overleg met koper gezocht naar een alternatief. Indien gewenst kan koper de overeenkomst in dat geval ontbinden.
4.2 Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien koper redelijkerwijs kan begrijpen dat (delen van) offertes of aanbiedingen vergissingen of verschrijvingen bevatten.
4.3 Aanbiedingen of offertes gelden voor de huidige bestelling en niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

5. Prijzen en verzendkosten
5.1 Alle prijzen van de te bestellen producten op www.hummpublishing.nl luiden in Euro’s, zijn incl. BTW.
5.2 Prijzen voor verzending naar het buitenland op aanvraag.
5.3 De prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

6. Bestellen en betalen
6.1. Koper kan vooruit betalen via Ideal of via rechtstreekse overboeken naar de genoemde bankrekening.

7. Levering
7.1 Verkoper streeft naar levering binnen 3 werkdagen.
7.2 Indien duidelijk wordt dat de leveringstermijn aanzienlijk, d.w.z. langer dan 3 werkdagen, zal worden overschreden dan zal verkoper koper hiervan op de hoogte stellen. Koper heeft in dat geval het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.
7.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door verkeerde, onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door koper.
7.5 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor het niet tijdig bezorgen van bestellingen door derden.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Het eigendom van de door verkoper geleverde producten gaat pas over op het moment dat al hetgeen op grond van de overeenkomst verschuldigd is, aan verkoper is voldaan. Het risico gaat reeds op het moment van aflevering over van verkoper op koper.

9. Herroeping en retourneren
9.1 Koper is verplicht om goederen besteld bij www.hummpublishing.nl direct na ontvangst nauwkeurig te controleren en inspecteren. Indien koper om welke reden dan ook het ontvangen product niet wenst af te nemen dan heeft hij het recht (afkoelingsperiode) om het product binnen 7 werkdagen na ontvangst te ruilen dan wel te retourneren aan verkoper mits ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking. Koper dient hierover vooraf contact op te nemen met verkoper via info@hummpublishing.nl. De kosten van het retour zenden zijn voor de koper. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending, wordt het verschuldigde bedrag aan u overgemaakt.
9.2 Indien de koper een ander product ontvangt dan hij besteld heeft of indien het ontvangen product beschadigd is, wordt dit door verkoper kosteloos omgeruild voor een ander exemplaar. In dit geval neemt verkoper de kosten van de retourzending en de verzendkosten van de nieuwe levering voor haar rekening. Neem in dit geval altijd direct contact op met info@hummpublishing.nl.
9.3 Verkoper behoudt zich het recht voor retourzendingen alleen te accepteren als deze van te voren zijn aangemeld en als de verpakking origineel en onbeschadigd is. Als het vermoeden bestaat dat het product gebruikt of beschadigd is door nalatigheid of door opzettelijk toedoen van koper behoudt verkoper zich het recht voor de restitutie van het aankoopbedrag te verminderen met de ontstane waardevermindering van het geretourneerde product.
9.4 Wij raden u aan artikelen alleen retour te zenden via het postkantoor (TPG post). U ontvangt dan een verzendbewijs en het is mogelijk om de zending te traceren.

Artikel 10. Garantie en aansprakelijkheid
10.1 Humm Publishing is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Humm Publishing. Humm Publishing is nimmer aansprakelijk voor gevolg-of bedrijfsschade, indirecte schade en winst-of omzetderving.
10.2 Indien Humm Publishing, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
10.3 De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst omruilen. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.

11. Uw persoonsgegevens / privacy
11.1 Humm Publishing draagt zorg voor een uiterst zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens van de koper. www.hummpublishing.nl gebruikt de opgegeven persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren en afhandelen van de bestelling. Persoonsgegevens zullen door verkoper nimmer worden doorgegeven aan derden. Dit gebeurt uitsluitend met toestemming van de klant en met als enig doel het bestel- en bezorgproces te kunnen afhandelen.

12. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft verkoper in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten danwel zonder rechterlijk tussenkomst de overeenkomst te ontbinden. Verkoper zal koper hiervan schriftelijk of per email op de hoogte stellen zonder dat verkoper is gehouden tot enige vorm van schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

13. Toepasselijk recht
13.1 Op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen koper en verkoper zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland
13.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.

14. Communicatie
Verkoper is niet aansprakelijk voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en overige mededelingen als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en verkoper of tussen verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en verkoper.

15. Contact
Humm Publishing staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30207687. Alle contacten m.b.t. overeenkomsten, bestellingen en overige vragen of klachten lopen bij voorkeur via de email: info@hummpublishing.nl Ons postadres is Antonlaan 578, 3707 KD   Zeist

16. Copyright
Op de inhoud en vormgeving van de webshop www.hummpublishing.nl rust auteursrecht. Dat geldt voor alle afbeeldingen (tenzij openbaar gemaakt door producent of distributeur van de gefotografeerde producten) en teksten of delen van teksten. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Humm Publishing. Indien toestemming hiervoor niet is gegeven en het copyright van Humm Publishing wordt geschonden dan zal Humm Publishing hierop actie ondernemen.